Multiparametric radiomics nomogram may be used for predicting the severity of esophageal varices in cirrhotic patients

Shang Wan, Yi Wei, Xin Zhang, Xijiao Liu, Weiwei Zhang, Yuhao He, Fang Yuan, Shan Yao, Yufeng Yue, Bin Song