Impact of the use of vasoactive drugs in cardiac death donors on the early postoperative renal function and related complications in renal transplant recipients

Peng Zhang, Peihua Cao, Jiali Fang, Guanghui Li, Lei Zhang, Lu Xu, Shijing Mo, Xingqiang Lai, Luhao Liu, Yunyi Xiong, Wei Yin, Li Li, Rongxin Chen, Hailin Xu, Tao Zhang, Jiao Wan, Yuhe Guo, Junjie Ma, Zheng Chen

Article Options

Download Citation