Chinese expert consensus on the perinatal and neonatal management for the prevention and control of the 2019 novel coronavirus infection (First edition)

Laishuan Wang, Yuan Shi, Tiantian Xiao, Jianhua Fu, Xing Feng, Dezhi Mu, Qi Feng, Mingyan Hei, Xiaojing Hu, Zhankui Li, Guoping Lu, Zezhong Tang, Yajuan Wang, Chuanqing Wang, Shiwen Xia, Jianqing Xu, Yujia Yang, Jie Yang, Mei Zeng, Jun Zheng, Wei Zhou, Xiaoyu Zhou, Xiaoguang Zhou, Lizhong Du, Shoo K. Lee, Wenhao Zhou, on behalf of the Working Committee on Perinatal, and Neonatal Management for the Prevention and Control of the 2019 Novel Coronavirus Infection