Forkhead box K1 regulates the malignant behavior of gastric cancer by inhibiting autophagy

Yixuan Wang, Wensheng Qiu, Ning Liu, Libin Sun, Zhao Liu, Shasha Wang, Peng Wang, Shihai Liu, Jing Lv

Article Options

Download Citation