Sirolimus-based immunosuppression improves outcomes in liver transplantation recipients with hepatocellular carcinoma beyond the Hangzhou criteria

Sunbin Ling, Tingting Feng, Qifan Zhan, Xin Duan, Guangjiang Jiang, Tian Shen, Qiaonan Shan, Shengjun Xu, Qianwei Ye, Peng Liu, Beini Cen, Shusen Zheng, Xiao Xu

Article Options

Download Citation