Rapid identification of pathogens involved in pediatric osteoarticular infections by multiplex PCR

Chi Gan, Jinfeng Hu, Qing Cao, Ruike Zhao, Yuchan Li, Zhigang Wang, Yue Tao, Xi Mo