Distinguishing risk factors between congenital anophthalmia and microphthalmia using multivariable logistic regression

Yang Li, Zhijia Hou, Jingwen Ding, Ying Cui, Bixuan Qin, Dongmei Li