ALDH2 rs671 polymorphisms and the risk of cerebral microbleeds in Chinese elderly: the Taizhou Imaging Study

Zhen Zhu, Yanfeng Jiang, Mei Cui, Yingzhe Wang, Shuyuan Li, Kelin Xu, Kexun Zhang, Chengkai Zhu, Wanghong Xu, Li Jin, Weimin Ye, Chen Suo, Xingdong Chen

Article Options

Download Citation