Identification and analysis of dysregulated lncRNA and associated ceRNA in the pathogenesis of keloid

Xilei Duan, Yuemeng Wu, Zheng Zhang, Zhong Lu