A predictive analysis approach for paediatric and adult high-grade glioma: miRNAs and network insight

Anqi Liu, Hengyu Zhao, Banghao Sun, Xue Han, Danyang Zhou, Zhongqi Cui, Xiaoyu Ma, Jianan Zhang, Lijie Yuan